Rejestracja w urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim


Informacje dotyczące rejestracji

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PROWADZONA JEST WYŁĄCZNIE W GODZINACH:
OD 7:30 DO 13:00
 
W OSTATNIM DNIU ROBOCZYM KAŻDEGO MIESIĄCA REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ!
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI:
 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz aktualne zaświadczenie o zameldowaniu.
 2. Dokument potwierdzający wykształcenie (oryginał świadectwa szkolnego lub dyplomu) oraz inne dokumenty kwalifikacyjne.
 3. Oryginały wszystkich świadectw pracy oraz inne dokumenty do ustalenia uprawnień, tj. :
 
 1. DLA OSÓB LIKWIDUJĄCYCH LUB ZAWIESZAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG o wykreśleniu/zawieszeniu działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wysokość podstawy wymiaru tych składek
 
 1. DLA OSÓB PO ODBYCIU SŁUŻBY WOJSKOWEJ:
 • Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli osoba rejestrująca się odbywała służbę wojskową
 
 1. DLA OSÓB, KTÓRE PRACOWAŁY W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY:
 • Zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące
  (z zakładu pracy lub ZUS)
 •  
 1. DLA OSÓB WYKONUJĄCYH PRACE NA PODSTAWIE UMOWY
  AGENCYJNEJ, UMOWY ZLECENIE LUB UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ O ŚWIADCZENIE USŁUG:
 • Zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące
 
 1. DLA OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY:
 • Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty
 
 1. DLA OSÓB, KTÓRE POBIERAŁY ZASIŁEK CHOROBOWY, MACIERZYŃSKI LUB ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE PO USTANIU ZATRUDNIENIENIA:
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania oraz podstawie wymiaru w/w zasiłków i świadczeń z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne
 
 1. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywanych określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się posiada taki dokument.
 2. Osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przekłada aktualne orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności.
 3. PESEL członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego.
 
DOKUMENTY:  ORYGINAŁY
 
 
UWAGA!
POWIATOWY URZĄD PRACY NIE DOKONUJE REJESTRACJI W PRZYPADKU NIEPRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH 1-6 LUB ODMOWY ZŁOŻENIA PODPISU NA KARCIE REJESTRACYJNEJ PRZEZ OSOBĘ REJESTRUJĄCĄ SIĘ.
 

partners

shortcut-links

 go-to-top